کتاب ها » زبان الگو؛ با الهام از هنر تزئینی اسلامی/ کد 536

نویسنده کیث آلبارن،جنی مایال اسمیت، استانفور استیل و دایان واکر
ناشر ساکو
مترجم دکتر ماندانا سپاسی
تعداد صفحات ۱۱۲
قیمت پشت جلد ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۷۰,۰۰۰ تومان

مقدمه
این کتاب برگرفته از الهامات و مطالعات در باب هنر اسلامی است. ما،
در مقام گروهی از طراحان غربی، آموخته بودیم الگو را شکلی تزئینی و
انتزاعی از یک فرم بدانیم و ای نکه فرم یا شکل را عملکرد لاز م آن تعیین
م یکند. اما، در مقابل خود معماری و هنری را دیدیم که برای تأثیر بصری
هما نقدر اهمیت قائل بود که برای عملکرد؛ تأثیری که با ترکیب پویایی
از الگو و متن آراسته شده بود. البته، آشکار است که این غنای ابتکار
و اختراع بر نظم استوار است و نوعی ترکیب هندسی را تداعی م یکند؛
محصولی از درک حقیقی و مجازی طبیعت. ما برای تجربۀ عمیق خود
از هنر اسلامی و کشف و درک رو شها و انگیز ۀ طراحان اصلی آماده
شدیم و توانستیم با کار دوباره دربارۀ این موضوعات به اهمیت نقش
زبان بصری در درک طبیعت پی ببریم. خواننده م یتواند نتیجۀ کار ما را
دربارۀ کاربرد نقوش هندسی در فصول بعد ببیند. اولین مطالعات ما در
زمینۀ مفاهیم الگوی اسلامی با آ نچه بعدها از فرهنگ اسلامی آموختیم
تأیید شد. در فص ل 4 به این موضوع اشاره کرد هایم. توان تجسم الگو و
برقراری اتصا لها و دیدن بخ شها و رابطۀ آ نها با کل برای ما، در غرب،
یعنی جایی که فرهنگ د وگانگی )هنر، علم، ماده، معنی، و غیره( رواج
دارد، حیاتی است. زیرا با شتاب به سوی فناور یه ایی هدایت م یشویم
که در آن تجزی هوتحلیل بیش از حد به قیمت از دست دادن اصل
محصول تمام م یشود.

قدردانی........................................................ 4
پی شگفتار.................................................................................... 6
مقدمه.......................................................................................... 7
1 عدد و الگو.............................................. 8
2 الگوی اسلامی......................................... 34
3 فرایند و مفهوم......................................... 54
4 ساختارهای اسلامی................................... 78
5 توسعۀ ساختاری....................................... 90
6 شیوه و طریقۀ اندیشیدن............................... 110
مطالب خواندنی بیشتر................................................................ 112

نویسنده کیث آلبارن،جنی مایال اسمیت، استانفور استیل و دایان واکر
ناشر ساکو
مترجم دکتر ماندانا سپاسی
نوبت چاپ یکم
شابک 978600479067-3
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات ۱۱۲
قیمت پشت جلد ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۷۰,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۲۳ مهر ۱۳۹۸
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی