کتاب ها » مبانی روابط عمومی/ کد289

نویسنده وحید محمدپور
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۶۰
قیمت پشت جلد ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۰,۰۰۰ تومان

مقدمه

امروزه اهمیت رسانه‌ها از جمله روابط عمومی‌ها به عنوان یک رسانه سازمانی در شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی و جریان‌سازی رویداد‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ... بر هیچ کس پوشیده نیست، شاید تا چندی پیش محوری‌ترین نقشی را که برای روابط عمومی متصور بودند صرفاً اطلاع‌رسانی از رویداد‌های عینی و واقعی بود. اما در حال حاضر روابط عمومی‌ها می‌توانند با ایجاد شرایطی، از یک دستگاه اداری منفعل، تبدیل به سازمان رسانه‌ای هدایت‌گر و جریان ساز در جامعه تبدیل شوند. اکنون در عصری زندگی می‌کنیم که به دوره انفجار اطلاعات، وقوع جامعه اطلاعاتی، گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی و فضای مجازی شهرت یافته و به همین علت استفاده از ابزار‌های الکترونیکی و ارتباطی نوین با توجه به نیازهای دنیای مدرن، امری ضروری و گزیرناپذیر است. کارشناسان، متولیان و مسئولان روابط عمومی با استفاده از بستر رسانه‌ها و پایگاههای وسایل ارتباط جمعی نوین با تمایز، خلاقیت، نوآوری و بهره‌گیری از هنر تبلیغات و ارتباطات تصویری می‌توانند منجر به نوآوری در تبلیغ، ایجاد جاذبه، ارزش و انتقال پیام‌ها درکمترین زمان با سرعت غیر قابل قیاس با تأثیر‌گذاری و امکان ارزیابی سریع بازخورد و ارتباط بی‌واسطه با مخاطبان شوند.

برای مطالب این کتاب، از منابع مختلف استادان بنام این رشته استفاده شده تا اطلاعات جامع‌تری در اختیار خوانندگان قرار گیرد. با توجه به مطالب این کتاب امکان دارد نکاتی برای بهینه نمودن مطالب و بهبود آن نیاز باشد. به همین منظور از استادان و صاحب‌نظران این رشته انتظار دارم که با بررسی محتوای این کتاب نظرها و انتقادها و پیشنهادهای خود را به انتشارات ارائه دهند و نگارنده را یاری نمایند تا در چاپ‌های بعدی از دانش و تجربیات استادان گرامی استفاده نماییم.

وحید محمدپور               

  زمستان 1397

مقدمه. 6

 

فصل1: مفاهیم کلی روابط عمومی

مفاهیم روابط عمومی.. 8

عموم. 8

روابط. 8

روابط عمومی. 8

شناخت روابط عمومی. 9

تعاریف روابط عمومی.. 9

کارکرد مشترک بین دیپلماسی و روابط عمومی. 12

ارکان روابط عمومی. 13

کارکردهای روابط عمومی.. 14

تحقیق. 14

تهیه برنامه. 15

تدوین برنامه ارتباطی. 20

ارزیابی. 20

عناصر روابط عمومی. 21

فعالیت‌های اولیه روابط عمومی. 22

عملکرد روابط عمومی. 23

کارکرد روابط عمومی. 25

ویژگی‌های روابط عمومی. 25

زیرساخت‌های روابط عمومی. 26

صنعت روابط عمومی. 27

روابط عمومی در جهان.. 29

روابط عمومی در ایران.. 30

خودآزمایی فصل اول.. 33

 

فصل 2: ارتباطات

ارتباط.. 36

رابطه و انواع آن. 36

ارتباط. 37

ارتباطات.. 40

عناصر ارتباطی. 43

مدل‌های ارتباطی. 43

تقسیم‌بندی کلی ارتباطات.. 47

خودآزمایی فصل دوم. 49

 

فصل 3: وظایف مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومی.. 52

مدیریت.. 52

تعریف کارکردهای مدیریت.. 53

قدرت‌طلبی در مدیریت روابط عمومی. 54

مدیریت راهبردی در روابط عمومی. 55

مدیر روابط عمومی و نظام پیشنهادها 55

مدیر روابط عمومی و اخلاقمداری.. 56

روابط عمومی و ارباب رجوع. 57

خودآزمایی فصل سوم. 60

 

اهداف و عملکرد روابط عمومی

روابط عمومی دولتی و خصوصی.. 62

روابط عمومی در بخش دولتی. 62

روابط عمومی در بخش خصوصی. 62

وظایف روابط عمومی.. 63

وظایف درونسازمانی. 64

وظایف برون‌سازمانی. 66

دیدگاه اندیشمندان درباره اصول، وظایف و فعالیت‌های روابط عمومی  67

آموزش در روابط عمومی.. 69

خودآزمایی فصل چهارم. 72

 

فصل 5: الگوهای روابط عمومی

الگوهای روابط عمومی.. 74

الگوی نمایندگی مطبوعات.. 75

الگوی اطلاعرسانی (ارائه اطلاعات به مردم) 75

الگوی دوسویه ناهمسنگ.. 76

الگوی دوسویه همسنگ.. 76

الگوی صنعت روابط عمومی. 76

الگوی روابط عمومی حرفهای.. 77

الگوی دوسویه. 77

الگوی ترکیبی. 78

خودآزمایی فصل پنجم. 79

 

فصل 6: روابط عمومی و اطلاع‌رسانی

اطلاع‌رسانی.. 82

اطلاعیابی. 83

تکنیک‌های اطلاع‌رسانی روابط عمومی.. 83

نشریات.. 83

گرافیک.. 86

آگهی. 86

تهیه متن سخنرانی. 86

نمایشگاه 87

برگزاری مسابقات.. 88

بازدیدهای تبلیغی. 88

سفرهای مطبوعاتی. 88

همایش‌های خبری.. 89

افکارسنجی و نظرسنجی. 89

رادیو 89

تلویزیون. 90

تابلوهای شهری.. 90

سایت الکترونیکی. 90

شبکه‌های اجتماعی. 91

خودآزمایی فصل ششم. 94

 

فصل 7: روابط عمومی الکترونیک و جامعه اطلاعاتی

مفاهیم روابط عمومی الکترونیک... 96

انواع روابط عمومی الکترونیک.. 97

ضرورت و اهمیت روابط عمومی الکترونیک.. 101

دسترسی‌های اساسی روابط عمومی مبتنی بر وب 2. 101

ویژگی‌های روابط عمومی الکترونیک.. 101

وظایف روابط عمومی الکترونیک.. 102

روابط عمومی و جامعه اطلاعاتی.. 103

کارکرد روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی. 104

خودآزمایی فصل هفتم. 106

 

فصل 8: جایگاه روابط عمومی در افکار عمومی

افکار عمومی.. 108

تاریخچه پیدایش افکار عمومی. 108

تعریف افکار عمومی. 110

اهمیت افکار عمومی. 110

ماهیت افکار عمومی. 111

منشأ تشکیل افکار عمومی. 111

نقش روابط عمومی در شکلگیری افکار عمومی. 112

روابط عمومیها و افکارسنجی. 112

نقش روابط عمومی در مدیریت افکار عمومی. 112

افکار عمومی در سازمانها 113

مسئول هدایت افکار عمومی. 114

نقش رهبران فکری در افکار عمومی. 115

خودآزمایی فصل هشتم. 118

 

فصل 9: رسانه و خبر در روابط عمومی

رسانهها و روابط عمومی.. 120

سهم ارتباط با رسانه در برنامه‌های روابط عمومی. 120

رسانه‌ها وکانال‌های ارتباطی. 122

عوامل ارتباط روابط عمومی با رسانه‌ها 122

فناوری در روابط عمومی.. 123

ارتباطات و تکنولوژی.. 123

اینترنت.. 125

رسانه‌های اجتماعی. 129

 خبرنویسی.. 130

تعریف خبر 131

مفاهیم اساسی در خبرنویسی. 132

ارزش‌های خبری.. 132

عناصر خبری.. 134

اجزای تیتر 134

تنظیم خبر در روابط عمومی. 135

جایگاه خبر در روابط عمومی. 135

خودآزمایی فصل نهم. 136

 

فصل 10: روابط عمومی و تبلیغات

تبلیغ. 138

شیوه‌های تبلیغ. 139

انواع تبلیغات از نظر شیوه اجرایی و القایی. 140

انواع تبلیغات از نظر محتوا و موضوع. 141

تبلیغ در روابط عمومی.. 143

روابط عمومی و تبلیغات.. 144

تفاوت روابط عمومی و تبلیغات.. 144

اهمیت تبلیغات در جهان امروز 145

نظام تبلیغ. 146

رابطه متقابل تبلیغ و جامعه. 146

رابطه تبلیغ و سیستم اجرایی. 147

تعریف تبلیغ در غرب.. 148

پیچیدگی زبان تبلیغات.. 148

خودآزمایی فصل دهم. 149

 

فصل 11: روابط عمومی و تشریفات

تشریفات.. 152

تعریف تشریفات.. 153

تشریفات و روابط عمومی. 154

فرایند مدیریت تشریفات.. 155

اصول تشریفات در روابط عمومی. 156

خودآزمایی فصل یازدهم. 158

کتابنامه. 159

نویسنده وحید محمدپور
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-479-058-1
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۶۰
قیمت پشت جلد ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۰,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی