کتاب ها » آموزش جامع توابع در اکسل 2019/ کد333

کتاب آموزش جامع توابع در اکسل 2019/ کد333

(2 رای)
نویسنده دکتر امید معتمدی
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۳۰۴
قیمت پشت جلد ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۸۲,۰۰۰ تومان

کتاب پیش رو شامل 11 فصل به شرح زیر است:

فصل 1: در فصل اول مفاهیم کلی در خصوص اکسل ارائه ‌شده است و در ادامه به نحوه تعریف تابع و رفرنس‌دهی مطلق و نسبی پرداخته ‌شده است و در انتهای فصل نیز بعد از توضیح انواع خطا و زمان وقوع آنها به نحوه محاسبات در اکسل اشاره ‌شده است. مطالعه این فصل قبل از مطالعه سایر فصول به ‌تمامی خوانندگان پیشنهاد می‌شود.

فصل 2: فصل دوم از کتاب، شامل توابع تجمیعی ساده مانند SUM, AVERAGE, COUNT, … و توابع تجمیعی شرطی مانند SUMIF,SUMIFS,... در اکسل می‌شود.

فصل 3: در فصل سوم از کتاب توابع متنی معرفی‌ شده است که به ‌منظور اعمال تغییرات بر روی متون ثبت ‌شده درون هر سلول مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فصل 4: فصل چهارم کتاب شامل توابع منطقی و اطلاعاتی است. در این فصل یکی از معروف‌ترین توابع اکسل به نام تابع IF و نحوه استفاده از آن توضیح داده می‌شود. در ادامه فصل بعد از معرفی توابع اطلاعاتی و نحوه استفاده آنها در تابع IF به معرفی توابع ترکیب شرط‌ها از جمله AND و OR پرداخته ‌شده است.

فصل 5: فصل پنجم از کتاب شامل توابع مربوط به محاسبات تاریخ میلادی و زمان است. از آنجایی‌که یکی از مهمترین فاکتورهای محاسبات در اکسل، پارامتر زمان وقوع است، در این بخش به ‌طور مفصل انواع توابع مرتبط با زمان و تاریخ معرفی‌شده است.

فصل 6: در فصل ششم از فصول کتاب به معرفی توابع مالی پرداخته ‌شده است. در این فصل توابع مالی به سه گروه توابع محاسبه ارزش زمانی پول، توابع ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها و توابع مرتبط با محاسبه استهلاک تقسیم‌ شده‌اند و توابع مربوط به هر گروه به ‌طور جامع آموزش داده‌ شده است.

فصل 7: یکی از مهمترین توابع اکسل تابع VLOOKUP است که در گروه توابع جستجو و رفرنس قرار دارد و در فصل 7 از کتاب معرفی‌ شده است. این فصل یکی از مهمترین فصل‌های کتاب بوده که در آن آموزش توابع پیشرفته‌ای از جمله OFFSET، INDIRECT و ... ارائه شده است.

فصل 8: فصل 8 کتاب به مجموعه توابع ریاضیاتی اختصاص داده ‌شده که این توابع در 7 گروه به شرح توابع گرد و قطع‌سازی اعداد، توابع اطلاعات ‌پایه اعداد، توابع ریاضیاتی، توابع اعداد تصادفی، توابع نمایی و لگاریتمی، تابع مثلثاتی و سایر توابع ریاضیاتی تقسیم می‌شوند.

فصل 9: فصل نهم کتاب که در آن به توضیح مجموعه توابع آماری پرداخته ‌شده است، شامل 6 گروه توابع میانگین، بزرگترین و کوچکترین، چارک و صدک‌ها، انحراف و پراکندگی، پیشین و خط روند و توزیع‌های آماری است.

فصل 10: در نهایت در فصل دهم از کتاب به آموزش دو تابع SUBTOTAL و AGGREGATE پرداخته ‌شده است و در ادامه بعد از توضیح توابع پایگاه داده به معرفی دو موضوع پیشرفته تحت عنوان آدرس‌دهی سه ‌بعدی و فرمول‌نویسی آرایه‌ای آورده ‌شده است.

فصل 11: در نهایت در فصل یازدهم از کتاب به آموزش توابع و فرمول‌نویسی آرایه‌ای به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین مباحث اکسل و یکی از سخت‌ترین بخش‌های کتاب پیش رو پرداخته شده است.

در تمامی فصول کتاب توضیح کاربرد تابع به ‌صورت مثال به همراه شکل صورت گرفته است که فایل اکسل تمامی مثال‌ها در سایت WWW.ExcelEngineer.ir آورده شده است و کاربران از قسمت کتاب‌ها در این سایت، بخش کتاب «آموزش جامع توابع در اکسل 2019» می‌توانند فایل‌های آموزش را دانلود کنند و استفاده نمایند.

پیشگفتار 9

فصل 1: آشنایی با اکسل

مقدمه. 14

آشنایی با اکسل.. 15

کاربرگ.. 16

نوار فرمول و جعبه اسم. 18

تب‌ها 18

دسترسی سریع. 19

ورود اطلاعات.. 19

اجزای فرمول.. 20

عملگرها 20

مقدار ثابت.. 22

تابع. 23

رفرنس‌دهی.. 25

رفرنس‌دهی بین کاربرگ.. 26

رفرنس‌دهی بین کارپوشه. 27

لیست توابع در اکسل.. 28

مدیریت اسامی.. 29

تکمیل کردن خودکار. 31

رفرنس‌دهی نسبی و مطلق.. 32

انواع خطا و رفع آن.. 35

خطاهای نحوی.. 35

خطاهای منطقی. 37

نحوه محاسبات.. 37

تمرین.. 38

تمرین 1 : عملیات ضرب.. 38

تمرین 2 : درصد تغییرات.. 39

تمرین 3 : درصد تغییرات 2. 40

تمرین 4 : درآمد سال بعد. 42

تمرین 5 : جمع رونده 43

فصل 2: توابع تجمیعی

توابع تجمیعی.. 46

توابع تجمیعی پایه. 46

SUM.. 47

AVERAGE. 48

COUNT. 49

COUNTA.. 50

MIN.. 51

MAX.. 51

PRODUCT. 52

STDEV.. 52

VAR.. 53

MEDIAN.. 54

MODE. 55

توابع تجمیعی شرطی.. 56

COUNTIF. 57

COUNTIFS. 58

SUMIF. 59

SUMIFS. 60

AVERAGEIF. 61

AVERAGEIFS. 62

MINIFS. 63

MAXIFS. 64

تمرین.. 65

تمرین 1 : پارامترهای آماری.. 65

تمرین 2 : سهم از کل. 67

تمرین 3: درصد تجمعی از کل. 68

تمرین 4: فروش ماهیانه 1. 71

تمرین 5: فروش ماهیانه 2. 72

تمرین 6 : شمارش نفرات با اسم علی. 73

فصل 3: توابع متنی

توابع جداساز متن.. 76

LEFT. 76

RIGHT. 76

MID.. 77

توابع چسباندن متن.. 78

CONCATENATE. 78

CONCAT. 79

TEXTJOIN.. 80

REPT. 81

توابع اطلاعاتی.. 82

LEN.. 82

FIND.. 83

SEARCH.. 85

EXACT. 86

T. 86

توابع جایگزین‌کننده متن در سلول.. 87

SUBSTITUTE. 87

REPLACE. 88

توابع حذف کاراکترهای اضافی.. 89

TRIM.. 90

CLEAN.. 90

توابع تبدیل حروف انگلیسی.. 91

LOWER.. 91

UPPER.. 91

PROPER.. 91

توابع تبدیل نوع و فرمت عدد. 92

DOLLAR.. 92

FIXED.. 93

TEXT. 93

VALUE. 95

NUMBERVALUE. 95

توابع تبدیل متن به عدد و برعکس.... 96

CHAR.. 96

UNICHAR.. 96

CODE. 96

UNICODE. 97

BAHTTEXT. 97

تمرین.. 97

تمرین 1 : تعداد بزرگتر از میانگین. 97

تمرین 2 : چسباندن متن. 98

تمرین 3 : جدا کردن بخشی از متن. 99

تمرین 4 : اصلاح فرمت تاریخ. 103

تمرین 5 : شمارش تعداد تکرار یک کاراکتر. 106

فصل 4: توابع منطقی و اطلاعاتی

توابع منطقی و اطلاعاتی.. 110

توابع شرطی.. 110

IF. 112

IFS. 116

SWITCH.. 118

اطلاعات در مورد نوع داده. 119

ISBLANK.. 119

ISNUMBER.. 120

ISTEXT. 120

ISNONTEXT. 120

ISLOGICAL. 120

ISFORMULA.. 121

اطلاعات در ارتباط با اعداد. 121

ISEVEN.. 121

ISODD.. 121

N.. 122

اطلاعات در مورد خطا 122

ISERROR.. 122

ISNA - ISERR.. 124

ERROR.TYPE. 125

توابع ترکیبی.. 125

AND.. 125

OR.. 126

توابع بازگرداننده مقادیر ثابت... 128

TRUE-FALSE-NA.. 128

NOT. 128

تمرین.. 128

تمرین 1 : ایجاد شمارنده خودکار 128

تمرین 2 : تعیین سود یا زیان. 129

تمرین 3 :گروه بندی داده ها 131

تمرین 4: محاسبه براساس محدوده انتخاب شده 134

فصل 5: توابع تاریخ و زمان

توابع تاریخ و زمان.. 138

تاریخ و زمان حال.. 141

TODAY.. 141

NOW... 142

انجام محاسبات بر روی تاریخ.. 142

عملیات پایه بر روی تاریخ. 142

NETWORKDAYS. 144

NETWORKDAYS.INTL. 145

WORKDAY.. 146

WORKDAY.INTL. 148

EDATE. 149

استخراج اطلاعات تاریخ.. 150

YEAR.. 151

MONTH.. 151

DAY.. 151

WEEKNUM.. 151

ISOWEEKNUM.. 152

WEEKDAY.. 152

ایجاد تاریخ.. 153

DATEVALUE. 153

DATE. 154

استخراج اطلاعات زمان.. 154

HOUR.. 157

MINUTE. 157

SECOND.. 157

ایجاد زمان.. 157

TIME. 158

TIMEVALUE. 158

تمرین.. 159

تمرین 1 : محاسبه ساعت کارکرد. 159

تمرین 2 : محاسبه مانده مرخصی. 161

تمرین 3 : جمع کارکرد. 163

تمرین 4 : تبدیل تاریخ شمسی به میلادی.. 165

تمرین 5 : تبدیل تاریخ میلادی به شمسی. 166

فصل 6: توابع مالی

مقدمه. 170

محاسبات ارزش زمانی پول.. 170

FV.. 171

PV.. 173

PMT. 175

NPER.. 177

RATE. 179

ارزیابی اقتصادی پروژه. 180

IRR.. 180

XIRR.. 182

NPV.. 183

XNPV.. 184

محاسبه استهلاک... 185

خط مستقیم (SLN) 185

مجموع سنوات (SYD) 186

مانده نزولی (DB) 187

مانده نزولی مضاعف (DDB) 188

تمرین.. 189

تمرین 1 : محاسبه سهم مشارکت.. 189

تمرین 2 : محاسبه نرخ تسهیلات 1. 190

تمرین 3 : محاسبه نرخ تسهیلات 2. 190

فصل 7: توابع جستجو و رفرنس

مقدمه. 194

توابع جستجو. 194

CHOOSE. 194

MATCH.. 195

VLOOKUP. 198

توابع آدرس‌دهی سلول.. 201

ADDRESS. 201

INDEX.. 202

OFFSET. 204

INDIRECT. 205

اطلاعات ردیف ستون، منطقه و هایپرلینک... 206

ROW... 206

COLUMN.. 207

ROWS. 207

COLUMNS. 207

AREAS. 207

HYPERLINK.. 208

تمرین.. 208

تمرین 1 : جست و جو از انتهای لیست.. 208

تمرین 2 : جست و جوی آخرین عدد از انتهای لیست.. 209

تمرین 3 : جست و جو از انتهای لیست با یک شرط
. 210

تمرین 4 : پیدا کردن اولین مقدار ثبت شده 211

تمرین 5 : محاسبه مالیات.. 212

تمرین 6 : جست و جو کردن ستون‌های قبلی با VLOOKUP. 215

فصل 8: توابع ریاضیاتی

مقدمه. 218

توابع گرد و رندسازی اعداد. 218

INT. 218

TRUNC.. 219

ROUND.. 220

ROUNDDOWN.. 221

ROUNDUP. 221

MROUND.. 222

CEILING.. 222

FLOOR.. 223

اطلاعات ‌پایه اعداد. 225

ABS. 225

SIGN.. 225

GCD.. 226

LCM.. 226

FACT. 226

PI 227

توابع پایه ریاضیاتی.. 227

POWER.. 227

QUTIENT. 227

MOD.. 228

SQRT. 228

SUMPRODUCT. 229

توابع اعداد تصادفی.. 230

RAND.. 230

RANDBETWEEN.. 231

توابع نمایی و لگاریتمی.. 231

EXP. 231

LN.. 232

LOG10. 232

LOG.. 232

توابع مثلثاتی.. 232

RADIANS. 233

DEGREES. 233

توابع معکوس مثلثاتی. 233

توابع هایپربولیک و معکوس هایپربولیک.. 234

سایر توابع ریاضیاتی.. 234

ROMAN.. 234

ARABIC.. 235

BASE. 235

DECIMAL. 235

تمرین.. 236

تمرین 1 : مرتب‌سازی داده‌ها 236

تمرین 2: میانگین وزنی. 240

تمرین 3 : مقایسه دولیست با یکدیگر. 241

تمرین 4 : ایجاد تصادفی تاریخ شمسی. 243

فصل 9: توابع آماری

توابع میانگین.. 246

AVERAGE. 246

GEOMEAN.. 246

HARMEAN.. 247

بزرگترین و کوچکترین عدد. 247

LARGE. 247

SMALL. 248

چارک، صدک و رتبه. 249

چارک.. 249

صدک.. 250

رتبه. 251

انحراف و پراکندگی.. 253

AVEDEV.. 253

COVAR.. 253

CORREL. 254

پیش‌بینی و خط روند. 255

خط رگرسیون. 255

توزیع‌های آماری.. 257

تمرین.. 259

تمرین 1 : رتبه بندی در هر گروه 259

تمرین 2 : تعریف سقف امتیاز 260

تمرین 3 : میانگین سه نمره برتر. 261

تمرین 4 : ایجاد عدد تصادفی با توزیع نرمال. 262

تمرین 5 :پیش‌بینی درآمد. 263

فصل 10: ترفندها و توابع تکمیلی

SUBTOTAL.. 266

AGGREGATE.. 269

توابع پایگاه داده. 271

آدرس‌دهی سه‌بعدی.. 275

فصل 11: فرمول‌نویسی آرایه‌ای

فرمول‌نویسی آرایه‌ای.. 278

مقادیر آرایه‌ای.. 281

توابع با تعریف آرایه‌ای.. 285

TRANSPOSE. 285

FREQUENCY.. 286

تمرین.. 288

تمرین 1 : تعداد داده‌های یونیک.. 288

تمرین 2 : شناسایی داده‌های یونیک.. 291

تمرین 3 : شناسایی داده‌هایی که تنها یک بار تکرار شده‌اند  293

تمرین 4 : شناسایی اعداد. 294

تمرین 5 : برگرداندن متن. 296

تمرین 6 : تعیین سلول‌های دارای تعداد خطا 297

تمرین 7 : جست و جو بر اساس دو ستون. 299

تمرین 8 : نزدیک‌ترین عدد. 301

کتابنامه. 304

نویسنده دکتر امید معتمدی
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 9786004790918
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۳۰۴
قیمت پشت جلد ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۸۲,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی