کتاب ها » مدیریت بارکاری مربیان برخط/ کد338

کتاب مدیریت بارکاری مربیان برخط/ کد334

(2 رای)
نویسنده سیمون، سی. اُ. کانسیکائو و رزماری ام.لهمان
ناشر ساکو
مترجم مرضیه سعیدپور، آذر خزائی، متین قاسمی سامنی، محمد زارع و امیر مثنوی
تعداد صفحات ۱۴۴
قیمت ۳۳,۰۰۰ تومان
:گرچه #آموزش_برخط (آنلاین) از سالها پیش در کشورهای پیش رفته آغاز شده است و به طور جدی دنبال می شود اما در کشور ایران و سایر کشورهای کمتر توسعه یافته بعد از شیوع ویروس کوید19 ، توجه جدی به #آموزش_آنلاین (برخط) و زیر ساخت های آن بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
 
:آموزش برخط مانند همه دستاوردهای بشر دارای معایب و مزایایی است که دانستن آنها بی‌شک در پیشبرد اهداف معلمان و استادان در هنگام تدریس برخط خالی از فایده نخواهد بود.
 
در این کتاب سعی شده است ضمن آموزش و ارائه طریق برای بهینه‌سازی آموزش و تاثیرگذاری آموزش برخط، راهکارهایی ارائه شود که مربیان و معلمان و استادان آموزش برخط در گذران یک زندگی نرمال و طبیعی دچار اختلال نشوند.
 
موضوعات و راهبردهایی به اشتراک گذاشته است تا به مربیان در مدیریت بارکاری آموزش برخط کمک کند و زمان آنها را برای دستیابی به اهداف و موفقیت الویت بندی کند.
 
کتاب حاضر به همت استادان گرانقدر مرضیه سعیدپور، آذر خزایی، متین قاسمی صامتی، محمد زارع و امیر مثنوی توسط انتشارات ساکو به زودی به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

کتاب « مدیریت بارکاری مربیان برخط » درشش فصل تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

  • مسائل و چالشهای تدریس برخط
  • گزارش‌هایی از مربیان برای تعدیل بارکاری
  • نگاهی بر بارکاری از دیدگاه طراحی
  • مدیریت وظایف و اولویتبندی زمان
  • به کارگیری راهبردهای بارکاری  برای حفظ کیفیت زندگی
  • ایده‌های نهایی و اشارات کاربردی  جهت تعدیل بارکاری

 

پیشگفتار   7

درباره نویسنده                             13

فصل اول: مسائل و چالشهای تدریس برخط

مقدمه .. 16

مسائل و چالش‌های سازمانی ... 18

تقاضاهای بازار . 19

دیدگاه سازمانی در مورد بارکاری مربی ... 21

تعریف سازمانی و شناخت بارکاری ... 22

کیفیت برنامه و بارکاری مربی ... 23

مسائل و چالش‌های آموزشی ... 24

زیرساخت سازمانی ... 25

دلایل تفاوت محیط برخط ... 27

تخصیص زمان برای طراحی و ارائه دوره برخط...29

تدریس برخط و کیفیت زندگی ... 31

مطالعه‌ای بر بارکاری مربیان هنگام تدریس برخط
.... 32

خلاصه .. 34

فصل دوم: گزارش‌هایی از مربیان برای تعدیل بارکاری

مقدمه .. 36

تدریس همیارانه راهبردی برای تعدیل بارکاری .... 37

راهبردهای طراحی ... 37

راهبردهای پشتیبانی ... 39

راهبردهای تدریس ..... 39

راهبردهای تخصیص زمان .. 40

خلاصه‌ راهبردهای مهم .. 40

پیش برنامه‌ریزی روشی برای پیش‌بینی بارکاری .... 41

راهبردهای طراحی ... 41

راهبردهای تدریس ..... 42

راهبردهای تخصیص زمان .. 42

خلاصه‌ای از راهبردهای مهم .. 43

ارائه بازخورد فردی راهبردی برای مدیریت بارکاری    43

راهبردهای طراحی ... 43

راهبردهای پشتیبانی.................................................. 44

راهبردهای تدریس ..... 44

راهبردهای تخصیص زمان .. 45

خلاصه‌ای از راهبردهای مهم .. 45

مدیریت زمان، به‌‌جای مدیریت شما توسط زمان ... 46

راهبردهای پشتیبانی ... 46

راهبردهای تدریس ..... 47

راهبردهای تخصیص زمان .. 47

خلاصه‌ای از راهبردهای مهم    47

برنامه‌ریزی دقیق زمانی برای دوره‌های برخط... 48

راهبردهای طراحی ... 48

راهبردهای پشتیبانی ... 49

راهبردهای تدریس ..... 49

راهبردهای تخصیص زمان .. 49

خلاصه‌ای از راهبردهای اصلی ... 50

تدریس برخط در دوره‌های کوتاه مدت .... 50

راهبردهای طراحی ... 51

راهبردهای پشتیبانی ... 51

راهبردهای تدریس ..... 51

راهبردهای تخصیص زمان .. 51

خلاصه‌ای از راهبردهای اصلی ... 52

بهره‌گیری از راهبردهای تخصیص زمان به هنگام تدریس در مؤسسات مختلف     52

راهبردهای طراحی ... 53

راهبردهای آموزشی ... 53

راهبردهای تخصیص زمان .. 54

خلاصه‌ای از راهبردهای اصلی ... 54

تدریس برخط به طور انحصاری از منزل ... 55

راهبردهای طراحی ... 55

راهبردهای پشتیبانی ... 56

راهبردهای تدریس ..... 56

راهبردهای تخصیص زمان .. 57

خلاصه‌ای از راهبردهای اصلی ... 57

مدیریت بارکاری بر اساس سال‌ها تجربه .. 58

راهبردهای طراحی ... 58

راهبردهای تدریس ..... 59

راهبردهای تخصیص زمان .. 60

خلاصه راهبردهای اصلی ... 60

تدریس برخط برای مؤسسات مختلف .... 60

راهبردهای پشتیبانی ... 61

راهبردهای تدریس ..... 61

راهبردهای تخصیص زمان .. 62

خلاصه راهبردهای اصلی ... 62

برنامه گروهی روشی برای صرفهجویی در زمان ... 63

راهبردهای طراحی ... 63

راهبردهای پشتیبانی ... 64

راهبردهای تدریس ..... 64

راهبردهای تخصیص زمان .. 65

خلاصه راهبردهای اصلی ... 66

مدیریت وظایفی مشابه به هنگام طراحی دوره‌های مختلف     66

راهبردهای طراحی ... 67

راهبردهای تخصیص زمان .. 67

خلاصه راهبردهای اصلی ... 68

تدریس مستمر یک دوره برخط ترکیبی ... 68

راهبردهای طراحی ... 68

راهبردهای تدریس ..... 69

راهبردهای تخصیص زمان .. 69

خلاصه راهبردهای اصلی ... 70

مدیریت بارکاری به هنگام هدایت محتوا توسط اطلاعات موجود   70

راهبردهای طراحی ... 70

راهبردهای پشتیبانی ... 71

راهبردهای تدریس ..... 72

راهبردهای تخصیص زمان .. 72

خلاصه راهبردهای اصلی ... 73

خلاصه .. 73

فصل سوم: نگاهی بر بارکاری از دیدگاه طراحی

مقدمه .. 76

شناسایی تکالیف دوره . 77

طراحی تکالیف .... 78

تکالیف اجرایی ... 78

تکالیف تسهیلگری ... 79

تکالیف ارزیابی ... 79

دلایل اهمیت استفاده از فرآیند طراحی آموزشی....... 79

طراحی چارچوبی برای ایجاد حس حضور . 82

حضور داشتن برای مدل یادگیرنده برخط ... 83

عوامل تعیین‌کننده حضور . 84

محتوا 84

قالب .... 84

راهبردها 85

نقش‌ مربی ... 87

تکنولوژی ... 88

پشتیبانی ... 88

به کارگیری الگو برای مدیریت وظایف و اولویت‌بندی زمان    90

خلاصه .. 91

فصل چهارم: مدیریت وظایف و اولویتبندی زمان

مقدمه .. 94

خلق یک دوره برخط جدید .. 95

دوره ملموس ..... 95

توالی دوره . 95

قبل از شروع دوره . 96

در حین و پایان دوره . 97

تبدیل یک دوره چهره به چهره . 101

دوره ملموس ..... 101

توالی دوره . 102

قبل از شروع دوره . 103

در حین و پایان دوره . 103

تجدیدنظر یک دوره برخط موجود .. 106

دوره ملموس ..... 106

توالی دوره . 107

قبل از آغاز دوره . 107

در حین و پایان دوره . 107

خلاصه .. 111

فصل پنجم:  به کارگیری راهبردهای بارکاری  برای حفظ کیفیت زندگی

مقدمه .. 113

راهبردهای بارکاری .... 114

راهبردهای طراحی ... 114

پیش برنامهریزی ... 114

پیش‌بینی مسئولیت‌های دوره . 116

اولویت‌بندی فعالیت‌های دوره . 117

پیش‌بینی نیازهای یادگیرندگان .. 117

تفکر و بازبینی دوره‌های پیشین ... 118

راهبردهای حمایتی ... 119

حمایت‌های فردی ... 119

حمایت‌های سازمانی ... 119

حمایت‌های همکاران .. 120

حمایت‌های بیرونی ... 120

راهبردهای آموزشی ... 120

وظایف مدیریتی ... 121

وظایف تسهیلگری ... 121

وظایف ارزشیابی ... 122

راهبردهای تخصیص زمان .. 123

سازماندهی نمودن .. 125

تحت کنترل و قاعده درآوردن .. 125

تفکیک زندگی حرفه‌ای و شخصی ... 126

منعطف بودن .. 127

خلاصه .. 129

فصل ششم:  ایده‌های نهایی و اشارات کاربردی  جهت تعدیل بارکاری

مقدمه   132

تدریس با دیدی باز   132

سازگاری طراحی دوره   133

اصلاح راهبردهای بارکاری    134

تجدیدنظر در مورد نحوه اولویت‌بندی زمان و مدیریت بارکاری    134

مفاهیم کاربردی جهت تعدیل بارکاری    136

واژهنامه   138

کتابنامه   142

نویسنده سیمون، سی. اُ. کانسیکائو و رزماری ام.لهمان
ناشر ساکو
مترجم مرضیه سعیدپور، آذر خزائی، متین قاسمی سامنی، محمد زارع و امیر مثنوی
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۴۴
قیمت ۳۳,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی