قوانین و مقررات

1. در صورتی که مشتری کتاب دریافتی را مستهلک ننماید، می تواند تا 24 ساعت پس از دریافت کتاب، با هماهنگی کتاب را عودت دهد.

2. در صورتی که دلیل برگشت دادن کتاب اشتباه یا نقص از طرف نشر ساکو باشد، هزینه باز پس فرستادن بسته به عهده نشر ساکو  و در غیر این صورت هزینه به عهده مشتری است.

3.  ارسال سفارش در همان روز تنها در صورتی مقدور است که تا قبل از ساعت 12 ثبت شده باشد و در غیر این صورت سفارش  یک روز پس از ثبت درخواست ارسال می شود.

4- امکان ارسال کتاب در روزهای تعطیل وجود ندارد.

* به دلیل نیمه تعطیل بودن روز پنجشنبه درخواست هایی  که در روز پنجشنبه ثبت می شود روز شنبه ارسال خواهد شد.

دسته بندی موضوعی