همکاری با ما

در صورت تمایل برای همکاری در زمینه های  زیر رزومه کاری خود را به آدرس nashresaco@yahoo.com ایمیل کنید.

  • تالیف
  • چاپ و صحافی
  • بازاریابی و فروش
  • ویرایش کتاب
  • تایپ
  • صفحه بندی
  • گرافیک

 

دسته بندی موضوعی