کتاب ها » فرهنگ و تبلیغات/ کد337

کتاب فرهنگ و تبلیغات/ کد337

(2 رای)
نویسنده دکتر مهدی گنجی
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۱۰
قیمت ۳۰,۰۰۰ تومان

پیشگفتار

جهان امروز، عصر ارتباطات، عصر الکترونیک و انقلاب ارتباطات و اطلاعات است. در نظام دهکده جهانی، انسان‌ها در عصر رسانه زندگی می‌کنند و رسانه‌های جمعی و تبلیغات آن جزء لاینفک زندگی آنهاست. رسانه‌ها و تبلیغات نوین و فناوری‌های جدید ارتباطی، تحولات شگرفی در زندگی، فرهنگ و هویت انسان‌ها به وجود آورده است. تبلیغات با استفاده از شیوه‌های ترغیبی و اقناعی، سایه خود را بر تمامی جنبه‌های زندگی از فرهنگ تا مصرف آن، خرید، کلیشه‌سازی، بازنمایی جنسیتی و ارزش‌های فرهنگی می‌گستراند. رسانه‌ها با تبلیغات خود سعی می‌کنند اندیشه، احساسات، عواطف و رفتارهای مخاطبان خود را تغییر دهند. در این راستا، هر انسانی در یک بافت فرهنگی مخصوص خود جای دارد.

در همین راستا، نویسنده به اهمیت رابطه فرهنگ و تبلیغات و مرزهای تعاملی و تقابلی بین آن دو تأکید دارد. با توجه به گستردگی پیوند و درهم تنیدگی بین فرهنگ و تبلیغات به تعامل و نفوذ فرهنگ در تبلیغات و تبلیغات در فرهنگ به موضوعات مهمی اشاره شده است.

مباحث کتابی که پیش روی شماست در شش فصل تنظیم شده است.

آغازین کتاب ماهیت و چیستی تبلیغات و کارکردهای آن است در این راستا به کارکردهای تبلیغات و ضرورت و اهمیت آن در عصر جدید پرداخته شده است.

فرهنگ و سطوح آن با ویژگی‌ها و کارکردهای خاص خود دومین فصل را تشکیل می‌دهد. در این فصل به رابطه سیستمی و هم فراخوان بین فرهنگ و تبلیغات و در نهایت به جایگاه‌شناسی رفتارها و الگوهای فرهنگی و رفتار مشتری در فرایند خرید در تبلیغات و بازاریابی اشاره شده است، چراکه بسیاری از علل رفتارهای مشتریان متأثر از عواملی چون شخصیت، محیط و عوامل اجتماعی و فرهنگی است.

در فصل سوم کتاب، تبلیغات را از منظر مطالعات فرهنگی که قویاً میان‌رشته‌ای است مورد کنکاش و بررسی قرار داده‌ایم. در این فصل اشاره‌ای به بینش و قرائتی انتقادی از آگهی‌های تبلیغاتی شده است چرا که نظام سرمایه‌داری از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به منافع و بقای خود استفاده می‌کند.

در فصل چهارم، به بررسی رابطه و تأثیر رسانه‌های جمعی و تبلیغات بر بازنمایی جنسیتی پرداخته شده است. آن چیزی که در این فصل مهم است شیوه‌ها و روند بازنمایی و تصویرسازی رسانه‌ها با روش‌هایی چون اغوای مخاطبان، دستکاری نشانه‌ها و جعل مفاهیم صورت می‌گیرد.

در فصل پنجم به تفاوت بنیادیی بین جنس و جنسیت و در نهایت به کلیشه‌سازی جنسیتی، نحوه بازنمایی زنان و مردان در تبلیغات پرداخته شده است.

پایان‌بخش کتاب، فصل ششم است که نگاهی به چگونگی شکل‌گیری ایدئولوژی مصرف‌گرایی و فرهنگ مصرفی متأثر از تبلیغات رسانه‌ای و در نهایت به هویت انسانی و تعریف انسانیت در این ایدئولوژی داشته است.

بدیهی است که نگارش این اثر همانند سایر آثار، دارای ایرادها و کاستی‌های فراوانی است که از خوانندگان و اساتید فهیم و ارجمند تقاضا دارم بر نگارنده منت نهاده و از سر لطف، دیدگاه، نظر، انتقادات و پیشنهادهای خود را از طریق آدرس ایمیل (mganji6313@yahoo.com) با نگارنده در میان بگذارند تا در چاپ‌های بعدی لحاظ گردد.

شایسته است از مدیر محترم انتشارات ساکو که زمینه نشر این کتاب را فراهم کرده‌اند تشکر و قدردانی کنم.

                                                                            مهدی گنجی

                                                                     مدرس و محقق دانشگاه

                                                                           تابستان 1399

پیشگفتار. 7

فصل 1: چیستی و ماهیت تبلیغات

مقدمه. 10

تبلیغات در مفهوم کلی و تمامیت آن.. 11

ضرورت و اهمیت تبلیغات.. 12

اهداف و کارکرد‌های تبلیغات.. 13

کارکرد تبلیغات.. 14

کارکرد‌های مثبت تبلیغات.. 15

کارکرد‌های منفی تبلیغات.. 15

الگوها و شیوه‌های تبلیغاتی رسانه. 16

الگوی لاسول.. 16

الگوی جیمز پاتر. 17

الگوی تبلیغاتی وایت... 17

الگوی تبلیغاتی نئومن.. 17

تاکتیکها و تکنیک‌های تبلیغات در سبک‌ها و تکنیک‌های سینمایی.. 18

تکنیک تبلیغات کلاسیک... 18

تکنیک تبلیغات باروک... 18

تکنیک تبلیغات طبیعتگرا 19

تکنیک تبلیغات امپرسیونیستی (تأثیری- لحظه‌ای) 19

خصوصیات عاطفی مخاطبان در فراگرد تبلیغات.. 19

مخاطب‌شناسی در تبلیغات.. 21

توجه به رویکرد خرده‌فرهنگ‌ها در مخاطب‌شناسی.. 22

ضرورت شناخت ادیان در بازاریابی.. 24

خلاصه فصل اول.. 26

خودآزمایی فصل اول.. 27

فصل 2: ماهیت فرهنگ

چیستی و ماهیت مفهوم فرهنگ... 30

تحلیل مفهومی فرهنگ از نگاه هرسکوویتس.... 31

تعاریف شش‌گانه کروبر و کلاکهون از فرهنگ... 32

ماهیت و ویژگی‌های فرهنگ... 33

کارکردهای فرهنگ... 34

فرهنگپذیری و آژانسهای تأثیرگذار. 35

سطوح فرهنگ... 36

فرهنگ جهانی.. 36

فرهنگ منطقه‌ای.. 39

فرهنگ ملی.. 39

فرهنگ و استراتژی‌های تبلیغاتی.. 40

جایگاه‌شناسی و الگوهای فرهنگی ـ اجتماعی در تبلیغات و بازاریابی   41

عوامل شخصیتی.. 41

عوامل موقعیتی (محیطی) 43

عوامل اجتماعی.. 43

عوامل فرهنگی.. 44

مقولههای فرهنگی – بازاریابی فرهنگ... 45

خلاصه فصل دوم. 48

خودآزمایی فصل دوم. 50

فصل 3: مروری بر مطالعات فرهنگی و تبلیغات

تعریف مطالعات فرهنگی.. 52

قلمرو مشخصات مطالعات فرهنگی.. 53

دانش تبلیغات در منظر مطالعات فرهنگی.. 54

روش شناختی مطالعات فرهنگی.. 55

جایگاه تبلیغات و رسانه‌ها و در منظر مطالعات فرهنگی.. 56

خلاصه فصل سوم. 59

خودآزمایی فصل سوم. 60

فصل 4: رسانه تبلیغات و بازنمایی جنسیتی

مقدمه. 62

نقش و کارکرد رسانه‌های جمعی بر بازنمایی جنسیتی.. 63

تبلیغات و بازنمایی زنان.. 64

روند بازنمایی و تصویرسازی.. 65

الگوهای تصویری گافمن.. 67

فرمانبری.. 67

اندازه‌ نسبی.. 68

رتبه‌بندی کاری.. 68

لمس زنانه. 68

عقب‌نشینی.. 68

خانواده. 69

خلاصه فصل چهارم. 70

خودآزمایی فصل چهارم. 71

فصل 5: رویکردهای نظری پیرامون تاثیر رسانههای تبلیغاتی بر بازنمایی جنسیتی

مقدمه. 74

نظریه جنسیت... 74

نظریه فنای نمادین.. 76

رویکرهای فمنیستی.. 77

فمنیسم لیبرال.. 78

فمنیسم رادیکال.. 79

بازتولید مادری.. 79

کلیشهسازی.. 81

خلاصه فصل پنجم.. 83

خودآزمایی فصل پنجم.. 84

فصل 6: تبلیغات، شکل‌گیری و ایدئولوژی فرهنگ مصرفی

مقدمه. 86

رابطه بین تبلیغات رسانه‌ای و باز تولید ارزش‌های فرهنگی   86

تغییر ذائقه. 87

تبلیغات و فرهنگ مصرفی.. 88

شکل‌گیری ایدئولوژی مصرفگرایی.. 89

پارادایم‌های مصرف فرهنگی.. 90

مصرف انفعالی.. 91

مصرف ارتباطی.. 92

مصرف ابداعی.. 93

صنعت فرهنگ... 93

سبک زندگی گاراژسلی.. 96

انسانیت در جامعه مصرفی.. 98

تقلیل مصرف به بنیان طبیعی آن.. 99

چرخش و تغییر از اقتصاد محوری به فرهنگ گرایی و نشانه. 99

مصرف متظاهرانه (خودنمایانه) یا مصرف ضروری (نیاز واقعی) 101

آسیبشناسی فرهنگ و تبلیغات در ایران.. 103

خلاصه فصل ششم.. 107

خودآزمایی فصل ششم.. 108

نویسنده دکتر مهدی گنجی
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 9786004790987
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۱۰
قیمت ۳۰,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی