قوانین و مقررات

1. در صورتی که مشتری کتاب دریافتی را مستهلک ننماید، می تواند تا 24 ساعت پس از دریافت کتاب، با هماهنگی کتاب را عودت نماید.

2. در صورتی که دلیل عودت نمودن کتاب اشتباه یا نقص از طرف نشر ساکو باشد، هزینه باز پس فرستادن بسته به عهده نشر ساکو می باشد و در غیر این صورت هزینه به عهده مشتری است.

3.  ارسال سفارش در همان روز تنها در صورتی مقدور است که تا قبل از ساعت 12 ثبت شده باشد و در غیر این صورت سفارش  یک روز پس از ثبت درخواست ارسال می شود.

4. امکان ارسال کتاب در روزهای تعطیل وجود ندارد.

دسته بندی موضوعی