اخبار

کتابهای جدید

۲۶ شهریور ۱۳۹۸

کتاب های زیر به زودی منتشر می شود:

1- شیوه های اقناع وتبلیغ،

2- نمایه سازی کاربردی،

3- مهارت های زندگی،

4- حقوق جزای عمومی 3، 5

- اندیشه های اسلامی2،

6- مشتری مداری هزاره سوم،

7- جامعه شناسی شهری و روستایی.

دسته بندی موضوعی