اخبار

تغییر آدرس

گروه: عمومی
۲۷ مرداد ۱۳۹۷

توجه!

آدرس انتشارات تغییر یافته است.

آدرس جدید:

آدرس: انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی،
خیابان وحید نظری شرقی، پلاک 61.

سایت اداری: واحد A21

مرکز فروش: واحد A11

دسته بندی موضوعی