کتاب ها » شیوه‌های اقناع و تبلیغ/ کد 300

کتاب شیوه‌های اقناع و تبلیغ/ کد 300

(2 رای)
نویسنده فرهاد حسنی گوهرزاد و محمدرضا فهمیزی
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۵۲
قیمت ۲۷,۰۰۰ تومان

دیباچه

اقناع و تبلیغ[1] را باید کانون برقراری ارتباطات مؤثر[2] در طول تاریخ ارتباطات جمعی[3] قلمداد کرد. واضح است که این واقعیت ما را در مسیر سه اندیشة ذیل قرار می‌دهد:

الف) اقناع به مثابه تبلیغ خود، دیگری و گروه

ب) تبلیغ به مثابه اقناع فرد، جمع و جامعه

ج) اقناع و تبلیغ به مثابه واقعیت‌های جایگزین

اگر به هر کدام از این مسیرها به دیده انصاف بنگریم، شاید که توجه به نمود[4]، فرد[5] و واقعیت[6] در دل جامعه نزدیکترین امکان موجود برای درک دقیق ارتباطات مبتنی بر اقناع و تبلیغ باشد. در زیر به توصیف هر مسیر به طور خلاصه می‌پردازیم تا نکته اصلی بحث را مشخص کنیم:

1- زمانی که اقناع را در اختیار تبلیغ صرف در نظر می‌گیریم وجود خود، دیگری[7] و گروه[8] اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. «خود» از دل خانواده برمی‌تابد و در معرض خطاب[9] قرار دارد و در محاک پیام عاملی محوری است در همه اعصار و قرون مختلف رشد و تحول بشری در تلاطم «ارتباط»[10] واقع شده است.*

«دیگری» وجودی مستقل از «خود» تحول یافته و بسیط است که در کشاکش «بودن»[11] و «شدن»[12] معنا می‌یابد و در گونه‌های مختلف برقراری ارتباط، استعاره و تمثیلی ناب از شناخت فضایی و مکانی است که گاه می‌تواند انگیزش تام و بی‌حد و حصر باشد.

«گروه» شکل تجسم یافته ار اشخاصی است که به تنهایی و انزوا راضی نگشته‌اند و هماره در مبنایی‌ترین هدف مشترک گرد هم آمده‌اند و این باور که گروه قدرت ارتباطات[13] را در بالاترین موضع می‌آفریند، بی‌تردید باوری غنی و به شدت پذیراست.

2- زمانی که تبلیغ را به منظور اقناع فرد، جمع و جامعه معنا می‌کنیم، راه تفکر تلفیقی را به گستره‌ای وسیع از معارف تهییجی و تقدیری رهنمون کرده‌ایم که دستگاه آموزش جهانی و تمامی شناخت‌های ذره‌نگر و کل‌نگر آکادمیک محصور آنها و تولیدات بی‌شمارشان در ساز و ساخت کتب، مقاله، جستار، نوشتارها و غیره است. از این رو از هر دیدگاهی که بنگریم تبلیغ در خدمت اقناع، حیاتی جاودان دارد.

3- و اما زمانی که «اقناع و تبلیغ» را به مثابه واقعیت‌های جایگزین توصیف می‌کنیم در حد و حصر موقعیت یا موضع حتی شرایط خاص قرار نمی‌گیریم، زیرا اقناع و تبلیغ دو مفهوم به هم پیوسته اما مجزا هستند که مفاهیم یگانه و کمابیش متمایز را خلق و هضم می‌کنند. این واقعیت موجودیتی بی‌همتاست که کتاب حاضر بر اساس آن شکل گرفته و نشر پیدا می‌کند.

کتاب «شیوه‌های اقناع و تبلیغ» تألیف ارزشمند و مشترک جناب آقایان فرهاد حسنی گوهرزاد و محمدرضا فهمیزی از جمله آثار خوشخوان، روان و پایدار است که درک هر مخاطبی را از مفهوم اقناع و تبلیغ ساده می‌سازد و مفاهیم بدیهی و سازندة این حوزه را به آموزش کاربردی و عملیاتی تبدیل می‌کند. کتاب از سه بخش که هر کدام دارای فصولی جداگانه است تشکیل شده و می‌تواند به عنوان متنی معیار در دسترس دانشجویان علوم ارتباطات و مطالعات رسانه‌ها به ویژه حوزه ارتباطات و تبلیغات قرار گیرد. از تلاش صمیمی و صادقانه مؤلفان محترم قدردانی می‌کنم و امیدوارم که در تدریس و انتشار این اثر موفق و سربلند باشند.

        غلامرضا آذری     

مدرس و پژوهندة علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

   تهران ـ شهریور 1398      

 [1]. Advertising and Persuasion

[2]. Effective Communications

[3]. Mass Communication

[4]. Self

[5]. Man

[6]. Reality

[7]. The other

[8]. Group

[9]. Addressd

[10]. Communication

* می‌توان اذعان کرد که در فهم مشترک این نکته «ارتباط» غنی‌ترین جنبة «خطاب» به «خود» و معنای آن بوده است.

[11]. Being

[12]. Becoming

[13]. Power Communications

 

دیباچه 9

پیشگفتار 11

 

بخش نخست: اقناع

فصل 1: کلیات اقناع

اقناع. 16

تعریف اقناع. 18

عناصر اقناع. 19

ابعاد اقناع. 19

اهداف اقناع. 20

انواع اقناع. 21

پایداری اقناع. 21

ویژگی‌های اقناع. 24

رویکرد شناختی اقناع. 25

تکنیک‌های اقناع. 26

فصل 2: نظریه‌های اقناع

نظریه‌های همسانی. 34

کاربرد نظریه همسانی در اقناع. 34

نظریه داوری ـ درگیری اجتماعی. 35

نظریه کنش منطقی. 36

تئوری یادگیری.. 36

پذیرش پیام. 40

مراحل پذیرش پیام. 40

روند بازتاب پذیرش پیام. 42

تقسیم‌بندی افراد جامعه بر اساس پذیرش پیام. 43

زودپذیرندگان ثانویه. 44

فصل 3: القا، ترغیب و متقاعدسازی

القا 48

مفهوم القا 48

شیوه‌های القا 49

کاربرد القا 49

اصول القا 49

محور القا 49

محمل القا 50

سوژه القا 50

متقاعدسازی.. 51

مراحل متقاعدسازی.. 51

شیوه‌های متقاعدسازی.. 52

ترغیب.. 55

تعریف ترغیب.. 56

هدف ترغیب.. 56

لنگرهای ترغیبی. 57

خودآزمایی بخش نخست.. 60

 

بخش دوم: تبلیغ

فصل 1: کلیات تبلیغ

تبلیغ. 66

تاریخچه تبلیغ. 66

تاریخچه تبلیغات در ایران. 67

تعاریف تبلیغات.. 68

اهمیت تبلیغات.. 68

اهداف تبلیغات.. 69

هرم تبلیغات.. 70

تعیین اهداف تبلیغاتی. 71

مشکلات تبلیغات.. 71

انواع تقسیمبندی‌های تبلیغ. 72

ارکان اصلی تبلیغات.. 81

عناصر پیام تبلیغاتی. 82

افکار عمومی در تبلیغات.. 83

فصل 2: رسانه و اثربخشی آن در تبلیغات

نقش رسانه در اثربخشی تبلیغات.. 86

برنامه‌ریزی رسانه‌ای.. 86

مدل‌های گوناگون زمانی تبلیغات.. 89

تأثیر تبلیغات بر فروش.. 90

ارزیابی میزان اثربخشی تبلیغات.. 91

مراحل انجام ارزیابی تبلیغات.. 94

بودجه‌بندی تبلیغات.. 94

تدوین طرح تبلیغاتی مناسب.. 95

تفاوت‌های روابط عمومی و تبلیغات.. 95

فصل 3: استراتژی و‌ سبک‌ تبلیغات

استراتژی تبلیغات.. 100

عوامل مؤثر در استراتژی تبلیغاتی. 100

تاکتیک.. 101

تکنیک.. 102

استراتژی مشتریمدار بازاریابی. 104

تقسیم بازار 105

هدف‌گیری بازار 105

تثبیت موقعیت در بازار 106

بازاریابی هدفمند. 107

ارزیابی قسمت‌های بازار 107

انتخاب قسمت‌های بازار هدف.. 108

بازاریابی غیر متمایز 108

بازاریابی متمایز 109

بازاریابی متمرکز 109

سبک تبلیغات.. 111

سبک تبلیغات آمریکایی. 111

سبک تبلیغات انگلیسی. 112

سبک تبلیغات آلمانی. 113

سبک تبلیغات ایتالیایی. 114

سبک تبلیغات اسپانیایی. 114

سبک تبلیغاتی فرانسوی.. 115

سبک تبلیغات ژاپنی. 115

سبک تبلیغات چینی. 116

سبک تبلیغات کره جنوبی. 117

فصل 4: روانشناسی، رنگ و هنر در تبلیغات

روانشناسی تبلیغات.. 120

انواع جاذبه‌ها در پیام‌های تبلیغاتی. 120

رنگ در تبلیغات.. 123

تعریف رنگ.. 123

تاریخچه رنگ.. 124

رنگ‌های گرم. 124

رنگ‌های سرد 127

رنگ‌های خنثی. 129

روانشناسی رنگ.. 131

رنگ‌ها و فرهنگ.. 131

نقش رنگ‌ها در تبلیغات.. 132

نقش نوع تجارت در انتخاب رنگ.. 132

هنر در تبلیغات.. 134

تعاریف هنر 134

وجوه تبلیغ. 134

خودآزمایی بخش دوم. 137

 

بخش سوم: شیوه‌های اقناع و تبلیغ

فصل 1: معرفی شیوه‌های اقناع و تبلیغ

فنون اقناع یا متقاعدسازی.. 142

استفاده از شوخی. 142

استفاده از جاذبه‌های جنسی. 142

استفاده از تکرار 143

استفاده از مبلغان قابل اعتماد 143

یادآوری.. 144

شیوه‌های تبلیغات.. 144

روش لقب‌گذاری.. 144

تعمیم با زرق و برق. 144

انتقال. 144

شهادت (گواهی) 145

روش تودهپسند. 145

روش جمع و جور کردن کارت‌های یکدست.. 145

روش تظاهر به یکپارچگی. 145

روش هجوم برای سوارشدن به واگن. 145

روش پنهان و آشکار هدف تبلیغ. 146

ضد تبلیغ. 146

تکرار 146

شستشوی مغزی.. 146

فصل 2: تبلیغ در اسلام

اسلام و تبلیغ. 148

هدف‌های تبلیغ در دین اسلام. 148

اصول تبلیغ از نگاه قرآن. 149

شیوه‌های تبلیغ در دین اسلام. 149

فصل 3: ضد تبلیغ و آسیب‌های تبلیغ

ضد تبلیغ. 156

آسیب‌شناسی تبلیغات.. 158

بخش صاحبان تبلیغ. 158

بخش مصرف‌کنندگان. 158

آسیب‌شناسی تبلیغات در ایران. 159

تفاوت تولیدکننده دیروز و امروز 160

تفاوت مصرف‌کننده دیروز و امروز 160

خودآزمایی بخش سوم. 162

کتابنامه 163

نویسنده فرهاد حسنی گوهرزاد و محمدرضا فهمیزی
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 9786004790643-7
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۵۲
قیمت ۲۷,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی