اخبار

کتاب « ده الگوریتم برتر داده‌کاوی »توسط نشر ساکو شد.

۱۷ دی ۱۳۹۴

کتاب « ده الگوریتم برتر داده‌کاوی » به قلم دکتر محمدعلی افشارکاظمی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و مرضیه فریدی ماسوله، دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  در ده فصل تدوین شده است و در بر دارنده مطالب زیر است:

فصل اول: الگوریتم C4.5

فصل دوم: الگوریتم K-means

فصل سوم: ماشین‌های بردار پشتیبان

فصل چهارم: الگوریتم Apriori

فصل پنجم: الگوریتم ماکزیمم احتمال

فصل ششم:  رتبه‌بندی صفحه

فصل هفتم: الگوریتم AdaBoost

فصل هشتم: الگوریتم طبقه‌بندی Kتا همسایه نزدیک (KNN)

فصل نهم: Naive Bayes

فصل دهم: درخت‌های طبقه‌بندی و رگرسیون (CART)

 

دسته بندی موضوعی