اخبار

کتاب روانشناسی عمومی: بازاریابی، فروش، کسب و کار منتشر شد.

۹ مرداد ۱۳۹۶

ین کتاب که با رویکرد بازاریابی و کسب وکار تالیف شده است، شامل چهار فصل می‌باشد:

در فصل اول به معرفی روانشناسی، تاریخچه، اهداف و رویکردهای آن پرداخته‌ایم.

در فصل دوم، رفتارشناسی مشتری و عوامل تأثیرگذار بر آن شامل (عوامل درونی: ادراک، یادگیری، انگیزش، نگرش و عوامل بیرونی: فرهنگ، طبقه اجتماعی، گروههای مرجع و خانواده) مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل سوم، اجزای فرایند فروش، کشف انگیزه‌های خرید، فرایند مشتری‌یابی، شیوه‌های ارائه محصول و خاتمه فروش توضیح داده شده است. و در فصل چهارم انواع ارتباطات انسانی، شیوه‌های صحیح مذاکره فروش، تیپ‌های شخصیتی و راه‌های برقراری ارتباط مؤثر با آنها بررسی شده است.

همچنین در تمام فصول مثال‌هایی جهت درک بهتر و ساماندهی مطالب در ذهن خواننده ارائه شده، امید است این اثر پاسخگوی نیاز همکاران گرامی و دانشجویان عزیز باشد.

دسته بندی موضوعی